Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Właścicielem niniejszego Sklepu Internetowego www.mediceuticals.pl oraz przyjmującym

zamówienie jest: Trichopartner sp. z o.o. (KRS: 0000906870, NIP: 5272961555, REGON: 389227831) mająca siedzibę przy ul. Kolejowej 43/U25, 01-210 Warszawa.

Kontakt do Sklepu www.mediceuticals.pl: telefon 511 774 219, e-mail:  info@mediceuticals.pl

w dalszej części zwanej Sklepem.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.mediceuticals.pl,

składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym mediceuticals.pl, dostarczania zamówionych produktów do Klienta, płatności za zakupione produkty, anulowania, zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego www.mediceuticals.pl oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

Komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia. Kupując w naszym sklepie akceptujesz regulamin. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych wysyłanych w celu poinformowania o aktualnych promocjach, nowych produktach etc.

5. Użytkownikami sklepu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów. Sklep czynny jest przez całą dobę, 365 dni w roku. W związku z tym również przez całą dobę można składać zamówienia.

7. W sprzedaży oferujemy produkty są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie oferowane kosmetyki/przedmioty posiadają niezbędne certyfikaty i atesty wymagane przez przepisy prawa polskiego, dzięki czemu mogą być sprzedawane na terytorium Polski.

8. Wszystkie produkty oferowane w naszym Sklepie znajdują się fizycznie w naszym magazynie, a ich stan jest aktualizowany każdego dnia. Informacja na temat dostępności produktów może jednak ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

CENY


1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Przy pełnym opisie towaru podana jest cena brutto, zawierająca obowiązującą stawkę podatku VAT (23%). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i zachowuje ważność w chwili uiszczania płatności.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. W przypadku towarów znajdujących się w promocji bądź towarów oznaczonych jako “promocja” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary w elektronicznym systemie sprzedaży. Liczba towarów w cenach promocyjnych czy w cenach wyprzedaży jest ograniczona. Ceny promocyjne obowiązują przez ściśle określony odcinek czasu. Klient nie może żądać zwrotu różnicy pomiędzy ceną promocyjną a standardową, jeśli złożył zamówienie po okresie, w którym obowiązywała promocja.

4. Koszt dostawy wynosi 20 zł. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem kuriera DPD oraz kuriera inPost.

ZAMÓWIENIA


1. Zamówienia towarów składa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia umieszczonego na stronie. Potwierdzeniem zamówienia jest wiadomość e-mail przesłana na adres podany w zamówieniu.

2. Zamówienia mogą składać osoby zarejestrowane, posiadające konto w sklepie lub osoby, którepodadzą wszelkie dane potrzebne do zrealizowania transakcji.

3. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

5. Sklep realizuje zamówienia w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia lub wpłaty należności przez klienta. W przypadku trudności z realizacją, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jako realizacja rozumie się wysyłkę towaru do klienta.

6. Koszty dostawy towaru na terenie Polski są podane każdorazowo w podsumowaniu zamówienia. Wysyłki realizowane są za pomocą firmy kurierskiej.

7. Sklep nie bierze na siebie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia lub zaginięcie towaru spowodowane przez firmę kurierską. W przypadku przewoźnika wybranego przez stronę kupującą, Sklep zrzeka się wspomnianej odpowiedzialności. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera.

8. Dostawa poza granice Polski nie jest realizowana.

9. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

10. Sklep nie bierze na siebie odpowiedzialności za paczki niedostarczone do klienta z winy klienta (brak kontaktu, nieobecność, błędnego adresu dostawy) lub winy firmy kurierskiej, ani za przetrzymywanie paczek przez organy kontrolujące (np. urzędy celne). Firma kurierska podejmuje kilkakrotną próbę doręczenia przesyłki. Jeśli nie zostanie ona doręczona z wyżej wymienionych powodów, paczkę uważa się za dostarczoną.

11. Koszt dostawy kurierem Fedex, DPD i kurierem inPost wynosi 20 zł.

ZWROTY I REKLAMACJE


1. Sprzedawca przyjmuje zgłoszenia i reklamacje oraz udziela informacji w zakresie produktu w formie ustnej, pisemnej bądź za pośrednictwem poczty i formularzy elektronicznych.

2. Przy składaniu reklamacji bądź zapytania należy powoływać się na numer zamówienia lub podać dane umożliwiające identyfikację Klienta. Przy składaniu reklamacji należy dostarczyć reklamowany produkt oraz oryginał lub kserokopię dowodu zakupu.

3. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania kompletu informacji. Udzielenie odpowiedzi może nastąpić w takiej samej formie, w jakiej zostało złożone zgłoszenie bądź reklamacja.

4. Zwrot możliwy jest tylko w przypadku spełnienia wszystkich warunków wymaganych w Regulaminie.

5. W przypadku reklamacji, Klient zobowiązany jest do przesłania opakowania z produktem w nienaruszonym stanie, paragon lub fakturę stwierdzającego zakup danego produktu oraz wypełnionego formularza zwrotu w przeciągu 30 dni od daty dokonania zakupu. Reklamacje i zwroty bez przesłanych dokumentów potwierdzających zakup nie będą rozpatrywane.

6. Zgłoszenie reklamacji przyjmowane jest drogą mailową: info@mediceuticals.pl. Zwroty przyjmowane są na adres: Trichopartner, ul. Kolejowa 43 lok U25, 01-210 Warszawa.

7. Kwota zwrotu to kwota za produkt pomniejszona o koszty przesyłki i koszty operacyjne tj. koszty związane z przygotowaniem towaru do wysyłki.

8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji/zwrotu pieniądze zostaną zwrócone przelewem na numer konta bankowego podany w formularzu zwrotu w ciągu 14 dni roboczych.

9. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z póź.zm.), Sprzedawca informuje, że Odbiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Decyduje data nadania przesyłki przez Klienta. Szczegółową procedurę regulują Warunki odstąpienia od Umowy.

10. Zwracany towar należy odesłać wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kupna na adres podany w niniejszym regulaminie. Klient zobowiązany jest do odesłania opakowania z produktem w nienaruszonym stanie.

11. Na podstawie Art. 38 pkt.5 kodeksu o prawach konsumenta – ze względów higienicznych, otwarty kosmetyk nie podlega zwrotowi.

12. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep dokonuje zwrotu należności za zakupiony towar i przesyłkę poniesionych przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w podpunkcie Regulaminu: Zwroty płatności i nadpłaty.

13. Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stanowią procedury reklamacyjnej i nie wyłączają ani nie ograniczają w żadnym stopniu uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub z tytułu gwarancji jakości (w zakresie towarów objętych gwarancją jakości). Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub z tytułu gwarancji jakości (w zakresie towarów objętych gwarancją jakości).

14. Nie wysyłamy pieniędzy kurierem.

15. Strony ponoszącej koszty przesyłki w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy.

16. Płatności za zakupiony towar dokonywane są za pomocą platform PayU, Elavon, mBank PayNow, Blue Media.

17. Klient dokonujący wpłaty akceptuje regulamin operatora płatności PayU, Elavon, mBank PayNow, Blue Media.

PŁATNOŚCI


1. Zapłata następuje po złożeniu zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi po wpłynięciu wpłaconej kwoty na konto Sklepu.

2. Płatność kartą – Sklep akceptuje karty Visa oraz karty MasterCard. Należność wynikająca z transakcji jest pobierana z karty w chwili realizacji zamówienia po akceptacji dokonanej przez Sklep. Informacja o przyjęciu zamówienia zostanie Klientowi przesłana e-mailem.

3. Rozliczenia transakcji  e-przelewem przeprowadzane są za pomocą i na stronach firm pośredniczących w internetowych transakcjach płatniczych, czyli PayU,  Elavon, mBank PayNow.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności jest BlueMedia S.A.

5. Dostępne formy płatności:
a) Przelewy Online

b) Blik

c) Google Pay

d) Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

ZWROTY PŁATNOŚCI


1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na  rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata) Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu lub pisemnie na adres pocztowy Sklepu.

3. W przypadku płatności kartą, zwrot następuje na ten sam rachunek z którego wykonana była transakcja pierwotna.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

POUFNOŚĆ


1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są na zasadzie pełnej dobrowolności i są przeznaczone tylko i wyłącznie dla firmy Trichopartner. Ograniczone są do niezbędnego minimum i służą jedynie do identyfikacji kupujących i poprawnego przebiegu procesu realizacji zamówień. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia oraz do uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Pytania


Wszyscy Klienci mogą liczyć na naszą pomoc i serwis. Wszelkie pytania, uwagi, propozycje, prosimy kierować na adres email otrzymany w mailu potwierdzającym zamówienie.

Newsletter

Chcesz być na bieżąco ze światem Mediceuticals? Koniecznie zapisz się na newsletter. Pierwszy otrzymasz informacje o nowościach, promocjach oraz skutecznych poradach jak dbać o skórę głowy i włosy.

Zapisz się do newslettera


Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0